L5R:Desire and Duty

From RPGnet
Jump to: navigation, search

Desire and Duty

Player Characters

Kitsu Aikiro, Kitsu Medium (Lion Clan shugenja)

Hida Chuai, Towering Warrior, (Crab Clan bushi)

Daidoji Yuri, Daidoji Iron Warrior (Crane Clan bushi)

Doji Natsumi, Doji Diplomat (Crane Clan courtier)

Utaku Alexandra, Utaku Battle Maiden (Unicorn Clan Bushi)

Akodo Hak, Akodo's Shadow (Lion Clan Shinobi)

Kaito Miwa, Kaito Shrine Keeper (Phoenix Clan Monk)

NPC'S

Bayushi Hina

Doji Ryosei

Ikoma Tojashi

Akodo Takeru

Utaku Shizuka

Locations

Combat Tracker

Links

OOC Thread
Recruitment Thread
IC Thread