Firefly chinese slang

From RPGnet
Jump to: navigation, search

A[edit]

 • A knot of self-indulgent lunacy: Fang zong feng kuang de jie
 • A real bastard!: Ge zhen de hun dan!
 • A switch to those girls' backsides is just good enough: Bian da ta men de bei jiu gou le
 • Abracadabra-alakazam: Tian-ling-ling, di-ling-ling
 • Accusing someone of lying, a ridiculous notion, or talking out of the posterior: Fang pi, literally "to break wind"
 • Act blindly: Bi se yan jing zhuo ma que, literally "try to catch sparrows with one's eyes blindfolded"
 • Agitate someone out of hiding: Da chow jing ser, literally, "beating the grass to startle the snake"
 • Aah!: Ai ya!
 • Alas: Zao gao, literally "spoiled cake"
 • All talk: Da chong wu dan, literally "big gun, no bullet"
 • All that is proper: Suo you de dou shi dang
 • All the planets in space shoved up my butt: Tai kong suo you de xing qiu sai jin wo de pi gu
 • Alliance: Tong meng
 • An absolute genius: Zhen de shi tian cai
 • Are we clear?: Dong le ma
 • As far as the eye can see: Yi wang wu ji, literally "look afar no bound"
 • Ass-kicking killer: Xiong can sha shou
 • Attributing an unfortunate longshot occurrence: Yeh lu jwo duo luh jwohn whei jian gui, literally "do enough nighttime travels and one will eventually see a ghost"; also a warning of future retribution.
 • Awesome: Gao gan, literally "high pole"
 • AWOL: Kai xiao chai

B[edit]

 • Baboon's arse: Fei fei pi gu
 • Baboon's arse crack: Fei fei de pi yan
 • Bastard: Hun dan, literally "rotten egg"
 • Boss or operator of a business: Lao ban; Lao ban ni'un for a female boss or proprietor's wife. Also informal appellation for acquaintances.
 • Big Brother, Older Brother: Ge or Ge-Ge, the former is more intimate and connotes a blood relation.
 • Big stupid pile of stinking meat: Yi dwei da buen chuo roh
 • Big Sister, Older Sister: Jie or Jei-Jei
 • Blessing on you: Zhu fu ni
 • Blindside or conspire against someone secretly: Fahn leong jian, literally "shoot a cold arrow"
 • Bon Appetit!: Nin chi hao
 • Boss: Lao ban. Also informal appellation for acquaintances.
 • Boss (Female): Lao ban ni'un. Also informal appellation for acquaintances.
 • Bottoms up: Gan bei, literally "dry cup"
 • Brilliant: Jing cai
 • Browncoat: Zong yi

C[edit]

 • Cheap floozy: Jian huo
 • Check it out, inspect: Jian cha
 • Check at once: Ma shang jian cha
 • Cheering or urging someone on: Jia you, literally "add fuel", equivalent of "go (name)!" in English.
 • Cheers: Gan bei, literally "dry cup"
 • Chinese/Mandarin language: Jwohn Guo Hua
 • Cool: Ku
 • Come in, enter: Qing jin
 • Commit blunder of great magnitude: Bie wu long
 • Complete disarray or sheer pandemonium: Tian fuhn di fu, literally "sky tumbles while earth turns over"
 • Completely useless: Tian di wu yong
 • Congratulations: Gong xi
 • Conniving or scheming person: Gui tou gui nao, literally "ghost head ghost brain"
 • Consistently useless: Jing-chang mei yong de
 • Cow Dung: Niu shi
 • Cow Poop: Niu fen
 • Cow sucking: Xi niu
 • Crap: Gou shi
 • Crap: Zao gao, literally "spoiled cake"
 • Crazy dog in love with its own feces: Ai chr jze se duh fohn diang gou
 • Cursing: Ma jung hwa, literally "chastise with dirty words"
 • Cute: Ke ai ,ass hold

D[edit]

 • Damn, my god: Ai ya
 • Damn it: Zao gao, literally "spoiled cake"
 • Danger/Dangerous: Wei xian
 • Dangerous person or animal: Wei xian dong wu
 • Darling: Bao bei
 • Daydream or wishful thinking: Bai ri meng
 • Deserving of bad consequence or fate: Hwo gai
 • Despicable: Kuh wu
 • Do something for nothing in return, or wasted endeavor without a payoff: Yee yan, literally "a charity show".
 • Done for: Wan dan, literally "finished (cooked) egg"
 • Don't worry: Fang xin
 • Dumbass: Chun, descriptive literally "retarded"

E[edit]

 • Earthshaking: Jing tian dwohn di, literally "startle the sky and shake the earth"
 • Empty Threat: Da chong wu dan, literally "big gun, no bullet"
 • Engage a monkey in a feces-hurling contest: Gen hou zi bi diu shi
 • Enough of this nonsense: Gou huang tang
 • Everyone shut up!: Ni men dou bi zui!
 • Everything under the sky: Tian shia, can be used to allude to the world or the universe
 • Excrement: Mi tian gong
 • Explosive diarrhea of an elephant: Da xiang bao zha shi de la du zi
 • Extraordinarily clever: Gao gan, literally "high pole"
 • Extraordinarily impatient Buddha: Zhen mei nai xing de Fo zu

F[edit]

 • Fear nothing but (fill in the blank): Tian bu pa, di bu pa, tze pa...
 • Fellow: Ja hwo
 • Female companion or girlfriend: Ma tze, a somewhat derogatory slang; add Dow in front for "looking for a girlfriend"
 • Filthy fornicators of livestock: He chu-sheng za-jiao de zang-huo!
 • Fire!: Kai huo (as in shooting), fen huo (as in starting)
 • Fire at will or terminate with extreme prejudice: Da kai sa jeh, meaning "breaking the Buddhist vow against killing"
 • Flat-chested: Hur bao dan, slang, literally "eggs cooked sunny-side up"
 • Foiled or ruined at the last moment: Soh ya fei tian, expression, literally "a cooked duck flies away"
 • Fool: Sha gua, literally "stupid melonhead", or ben dan, literally "stupid egg"
 • Friend, pal, buddy: Peng you
 • Frog-humping son of a bitch: Qing wa cao de liu mang
 • Fuck!: Ta ma de! (vulgar term)

G[edit]

 • Gang, crew, or confederate of diehards: Se duhng
 • Gang or faction leader: Da gher ga for male, da jeh da for female, slang
 • Garbage: Le se
 • Get bold or audacious: Fang dan, literally "release courage"
 • Get lost: Kwai jio kai
 • Go all out, hold nothing back: Ping ming, literally "fight for one's life"
 • Go away: Kuai qu hen yuan de di fang, literally "go far away very fast"
 • Go die: Chui se
 • Go to hell: Chui se, literally "go die"
 • God knows what / name of all that's sacred: Tian xiao de
 • Goddamn monsters: Tian sha de e mo
 • Good: Hao
 • Good-for-nothing: Bu lang bu you
 • Good journey or bon voyage: Yi lu shun feng, or yi lu ping an
 • Good luck: Ju hao yun
 • Great: Da bian hua, literally "big change"
 • Greetings: Nihao

H[edit]

 • Handsome: Shuai
 • Happy development or fortuitous turn of event: How shi sung chung, literally "a good show's about to start", can be used sarcastically
 • Have desires above one's social/financial position, or beyond one's ability to realize: Lai huh ma shi yong tze tian e zoh, literally "for a toad to think of eating a swan"
 • Hell: Gui, literally "ghost"
 • Hell, underworld: Di yu
 • Hello: Nihao
 • Hey!: Wei
 • Holy testicle (exclamation): Shen sheng de gao wan
 • Home wrecking tramp: Hu li jing, literally "fox spirit"
 • Horrible old tyrant: Ke-wu de lao bao jun
 • Hurry or make haste: Gan mang

I[edit]

 • I don't believe my eyes!: Wo bu shin wo dah yan jing
 • I neither see nor hear you: Wo dui ni bu wen bu jian
 • I'm sorry: Dui bu qi
 • Idiot: Ben dan, literally "stupid egg", or chun zhu, literally "retarded pig"
 • Imminent Doom: Wan dan, literally "finished (cooked) egg"
 • Impossible: Bu ke neng
 • Impressive display or visage but no substance: Da chong wu dan, literally "big gun, no bullet"
 • In the doghouse: Leng gong, literally "a cold palace," which is where an emperor confines those concubines who have fallen out of favor
 • In that case, nevermind: Na mei guan xi

J[edit]

 • Jerk: Hun dan, literally "rotten egg"
 • Junk: Fei wu
 • Just our luck: Zhen dao mei

K[edit]

 • Kick me in the butt: Ti wo de pi gu

L[edit]

 • Leader of a criminal operation: She tou, literally "snakehead", derogatory.
 • Leave one to his own fate: Tze sh'un tze mieh
 • Let me repeat myself: Wuo jai jeong yi chi
 • Let's take a deep breath: Yi qi shen hu xi
 • Life support failure: Shuhn ming shi t'wohn gu jong
 • Like hell/In your dreams: Jian ta de gui, literally "see his ghost", or jian gui which likely means "seeing ghosts"
 • Little Brother: Di or Di-Di
 • Little Sister: Mei or Mei-Mei
 • Long time no see: Hao joh bu jian
 • Loopy in the head: Feng le, literally "insane"

M[edit]

 • Male companion or boyfriend: Kai tze, also a somewhat derogatory slang
 • Make a big mistake: Bie wu long
 • Make an example of someone: Sha ji gei hou kan, literally "kill a chicken in front of a monkey"
 • Merciful Buddha protect us: Ren ci de Fo zu qing bao you wo men
 • Merciful God, please take me away: Ren ci de shang di, qing dai wo zou
 • Merciless Bastard: Leng xue za zhong, literally "cold-blooded mixed-breed"
 • Merciless Hell: Ai ya tian a!
 • Mind your own business: Guan ni ziji de shi
 • Miss: xiao jie, literally "little lady." Follows a name when addressing a known person, so River Tam would be addressed as Tam River xiao jie, or simply Tam xiao jie.
 • Mister: xian sheng, literally "born before me." Follows a name when addressing a known person, so Simon Tam would be addressed as Tam Simon xian sheng, or simply Tam xian sheng.
 • Monkey raping: Qiang bao hou-zi de
 • Monkey's butt: Hou-zi de pi-gu
 • Moron: Ben dan, literally "stupid egg", or chun zhu, literally "retarded pig"
 • Mother of God: Wo de ma
 • Mother of God and all her crazy nephews: Wo de ma he ta de fen kuang de wai sheng dou
 • Motherless goat of all motherless goats: Gao yang zhong de gu yang
 • Muddled, Mixed-up, Confused: Wu tou wu nao, literally "without a head or a brain"

N[edit]

 • No problem: Mei wen ti
 • No way: Cai bu shi
 • (a) Nobody: Wu ming shao zu, literally "nameless little footsoldier"
 • Nonsense, rubbish, superfluous words: Fei hua
 • Not advised: Quan gao bu yi
 • Not enough: Bu gou, or Hai bu gou for "not enough yet"
 • Not good: Zao gao, literally "spoiled cake"
 • Not keeping a rendezvous: Fang ge zi, literally "release a pigeon" but insinuating not picking up the bird at the destination.
 • Not much of a choice between the two: Ban jin ba liang
 • Nothing ventured, nothing gained: Bu ru hu xue yan de hu zi, literally "how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair"
 • Now, immediately: Ma shang
 • Nuts: Shiang Jing Ping, or just Shiang Jing; Fah Shiang Jing for "going nuts"
 • Nuts: Kuang zhe de, literally "crazy"

O[edit]

 • Oddball or Goof: Chai Neow
 • Of course: Dang ran
 • Oh, this is a happy development: O, zhe zhen shi ge kuai le de jin zhan
 • Oh God, no: Lao tian, bu
 • Oh my God: Wo de tian a
 • Okay: Hao
 • Old: Lao
 • Old friend: Lao peng you
 • Old man / husband: Lao gong
 • Old lady / wife: Lao po
 • One must be ruthless to be great: Wu du bu zhong fu, literally "a person without poison is not a great man"
 • Out of touch with reality: Bi mu se ting, "shut one's eyes and stop up one's ears"
 • Outdo someone or doing one better: Dao-gao-yee-chi moh-gao-yee-juhn, expression, literally "the solution advances a yard, the problem advances a mile"
 • Over my dead body: Chu fei wo si le

P[edit]

 • Pal: Lao xiong, "old chap", between male friends
 • Panda urine: Xiong mao niao
 • Paranoid, extremely suspicious: Bei gong she ying, literally "mistaking the reflection of a bow in the cup for a snake"
 • Pathetic wretch: Bei bi xiao ren, literally "shameless little dirty person"
 • Peon: Wu ming shao zu, literally "nameless little footsoldier"
 • Petty: Suo xi
 • Prehistoric: Lao Diu Ya, literally "so old as to lose all teeth"
 • Pig's Sty: Zhu fuen chse
 • Pile of sun-baked dog poo: Ri shao gou shi bing
 • Plain, bland, bare: Yong chwen mien, slang taken from the namesake generic, flavorless noodle dish.
 • Please be quiet: Qing an jing yi dien
 • Pool of Excrement: F'n Zse
 • Pool of pig droppings: Zhu fuen chse
 • Posterior, bottom, butt: Pi gu
 • Precious: Bao bei

R[edit]

 • Real man, manly man, gentleman: Nan zi han
 • Really Dangerous: Wei xian, more poetic, wo hu chung long, which is "crouching tiger, hidden dragon" and expression for something dangerous.
 • Remorseless harridan: Bu hui hen de po fu
 • Retreat, run away: Jio weh sung chiuh, phrase summarizing the last of the Chinese "36 Stratagems", which extols the virtue of fleeing to fight another day.
 • Ridiculously strange, illogical or nonsensical: Mo ming qi miao, literally "not understanding the peculiarity"
 • Ruined, finished: Wan dan le
 • Ruthless or savage beast of a person: Ching soh

S[edit]

 • Scoundrel: Huai dan, literally "bad egg"
 • Screw him/her running: Gun ta jwo lu
 • Screw you: Qu ni de
 • Shameless Hussy: Meh lian duh jyah ji, literally "faceless bastard prostitute"
 • Shiny, awesome, fantastic: Jahn!
 • Shit on my head! (or another expletive): Ai ya, huai le!
 • Shut up: Bi zui
 • Shut up (as in, 'Get out' or 'yeah right'): Hu che
 • Shut up, all of you!: Ni men dou bi zui!
 • Shut up and make us wealthy: Bi zui, rong wo men fa cai
 • Shut up, you inconsiderate schoolboys!: Bi zui, nin hen bu ti tie de nan sheng!
 • Sir: Da yeh. When used as a nobility, Nuhn Jwei, following the name.
 • Small fry: Wu ming shao zu, literally "nameless little footsoldier"
 • Smelled a fart: Wen guo pi
 • So guilty as to deserve a thousand deaths: Jwei gai wang se
 • SOB: Wang ba dan, or gou neong yung de for a more literal and vicious translation.
 • Speak now and quickly: Yo hua kuai so
 • Speaking without a clue: Xia hua, literally "blind talk"
 • Splendid: Jing cai
 • Stop talking: Ju kou
 • Stubborn disciplinarian: Pian zhi de jie cha yuan
 • Stupid: Yu ben de
 • Stupid son of a drooling whore and monkey: Liu kou shui de biao zi he hou zi de ben er zi
 • Stupid inbred sack of meat: Ben tian sheng de yi dui rou
 • Sweetheart: Bao bei
 • Swindle: Guai
 • Suicidal idea: Zu sha zhu yi
 • Surrender, give up: Tou xiang

T[edit]

 • Take care, stay healthy: Bao zhong, literally "maintain weight"
 • Talk nonsense: Shia suo
 • Teacher: Lao shi
 • Thanks: Xie xie
 • There's nothing in this plan that isn't horrific: Zhe ge ji hua zhen ke pa
 • Things never go smooth: Hao yun bu lai, huai yun bu jwo, literally "good luck don't come, bad luck don't leave"
 • Time out!: Yi qi shen hu xi, literally "Let's take a deep breath"
 • To throw in a monkey wrench: Gwai ma jiao, literally "twist a horse's legs (while it's galloping)"
 • Too bad: Zao gao, literally "spoiled cake"
 • Trouble, problem, complication: Ma fan
 • Troublemaker: Wan nao
 • Tyrant, iron-fisted ruler: Ba wang
 • Ugly or perverted person: Zhu Bajie, insult taken from the name of the hoggish, lecherous character in the popular Chinese folktale, "Journey to the West"

U[edit]

 • Understand: Dong, dong ma for "understand?" dong le ma for "are we clear here?"
 • Unnecessarily complicating something, or overdoing it: Hua she tian zu, literally "draw a snake and add feet to it"
 • Urine-soaked demons (or something to the effect): Niao shi de du-gui

V[edit]

 • Very: Fei chang
 • Violent lunatic: Xiong meng de kuang ren
 • Vixen: Hu li jing, literally "fox spirit"

W[edit]

 • Wah!: Wa, an exclamation. (Does NOT mean the sound of vomiting, as some have suggested.)
 • Wait/hold on a second: Deng yi miao
 • Warning someone against doing things 'the hard way': Jing zhou bu chi chi fa zhou, literally "choosing to sip the wine of penalty over that of respect"
 • Watch your back: Zhen ta ma yao ming. Zhu yi. Literally "this is pretty damned dangerous. Pay attention"
 • Water: Shui
 • We will enjoy your silence now: Bai tuo, an jing yi dian
 • We're in big trouble: Ai ya wo men wan le
 • Weak-ass sauce: Lan dan jiang, literally "rotten egg sauce"
 • What?: Shen me
 • What is that?: Na shi shen me?
 • What is this?: Zhe shi shen me?
 • What a mess: Zao gao, literally "spoiled cake"
 • What is this garbage?: Zhe shi shen me lan dong xi?
 • Whores in hell!: Ta shi suo you di yu de diao zi de ma!, literally "she is the mother of all prostitutes in hell"
 • Whores of SOBs: Wang ba dan de biao zi
 • Wonderful!: Pai an jiao jue, literally "slap the table and shout with praise"
 • Why don't you tell the cow about its beautiful eyes?: Ni gao su na niu ta you shuang mei-mu?

Y[edit]

 • Yes, affirmative: Shi a
 • You don't deserve it: Ni bu ying de zhe ge, or Ni bu gou ge
 • You fink/wretch/etc: Ni hun qiu
 • You want a bullet right in your throat?: Ni yao wo kai qiang
 • You wanna die?: Ni zhao si ma?
 • You're all idiots: Ni men dou shi sha gua, literally "all of you are foolish"
 • Young one: Nian qing de, or ying chi, slang for underaged (literally "infant teeth")